Liên hệ hỗ trợ

Chọn các mục của bạn và liên hệ chúng đội ngũ chúng tôi thông qua E-mail.

Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng thả một dòng, chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp hoặc chỉ bạn muốn nói xin chào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn có câu hỏi quan trọng, vui lòng thử liên hệ với chúng tôi qua email thêm thời gian vì nhiều email mỗi ngày và đôi khi không đến hộp thư đến của chúng tôi và bị phần mềm lửa chặn.

Thông tin chung

[email protected]

Hỗ trợ thanh toán

[email protected]

Liên hệ hỗ trợ thông qua Facebook

https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/forproxy

Liên hệ hỗ trợ thông qua Telegram

https://t.me/https://t.me/hiforproxy