Privacy Policy

Chính sách Bảo mật dữ liệu cá nhân hiện tại này (sau đây gọi là Chính sách Bảo mật) áp dụng cho tất cả thông tin mà tài nguyên trực tuyến For Proxy, nằm trên tên miền https://app.forproxy.net, có thể nhận được về Người dùng trong khi sử dụng trang web, các chương trình và sản phẩm của tài nguyên.
1. ĐỊNH NGHĨA ĐIỀU KHOẢN
Các điều khoản sau được sử dụng trong Chính sách Bảo mật hiện tại này:
1. "Quản trị Trang web" - nhân viên quản lý trang web được ủy quyền, thay mặt cho app.forproxy.net, người tổ chức hoặc thực hiện việc xử lý dữ liệu cá nhân cũng như xác định mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, thành phần dữ liệu cá nhân phải được xử lý, các hành động (hoạt động) được thực hiện với dữ liệu cá nhân.
2. “Dữ liệu cá nhân” - bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc đang trong quá trình xác định (đối tượng của dữ liệu cá nhân).
3. “Xử lý dữ liệu cá nhân” - bất kỳ hành động (hoạt động) hoặc phức hợp của các hành động (hoạt động) được thực hiện bằng hoặc không có phương tiện tự động hóa với dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu giữ an toàn, chỉnh sửa (cải tạo, sửa đổi), trích xuất, sử dụng, chuyển giao (phân phối, cung cấp, truy cập), phi cá nhân hóa, chặn, xóa, phá hủy dữ liệu cá nhân.
4. . “Bảo mật dữ liệu cá nhân” là Người vận hành hoặc cá nhân của người khác có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân có nghĩa vụ ngăn chặn việc phân phối dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của chủ thể về dữ liệu cá nhân hoặc sự sẵn có của cơ sở pháp lý khác.
5. “Người dùng Trang web (sau đây gọi là - Người dùng)” - người có quyền truy cập vào Trang web qua Internet.
6. “Cookie” là một phần nhỏ dữ liệu được gửi bởi máy chủ web và được lưu trữ trên máy tính của người dùng và được máy khách web hoặc trình duyệt web gửi đến máy chủ web mỗi khi yêu cầu HTTP xảy ra khi Người dùng cố gắng mở trang của trang web tương ứng.
7. “Địa chỉ IP” là địa chỉ mạng nút duy nhất trong mạng máy tính dựa trên giao thức IP.
2. QUY ĐỊNH CHUNG
2.1. Việc Người dùng sử dụng tài nguyên có nghĩa là chấp nhận Chính sách quyền riêng tư hiện tại này và các điều khoản xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng.
2.2. Trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật, Người dùng có nghĩa vụ ngừng sử dụng trang web cửa hàng trực tuyến.
2.3 Chính sách bảo mật hiện tại này chỉ áp dụng cho app.forproxy.net, không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các trang web của bên thứ ba, mà người dùng có thể được chuyển hướng đến bằng các liên kết có sẵn trên trang web cửa hàng trực tuyến.
2.4. Ban quản trị trang web không xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân do Người dùng trang cung cấp.
3. CHỦ THỂ CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
3.1. Chính sách Bảo mật hiện tại này thiết lập các nghĩa vụ của Ban quản trị trang web đối với việc không tiết lộ và bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân mà Người dùng cung cấp theo yêu cầu cho Ban quản trị trang web trong khi đăng ký hoặc khi đặt hàng mua sản phẩm.
3.2. Dữ liệu cá nhân, được phép xử lý theo Chính sách Bảo mật hiện tại này, được Người dùng cung cấp bằng cách hoàn thành biểu mẫu đăng ký trên Trang web và bao gồm các thông tin sau:
3.2.1. Tên tài khoản
3.2.2. Số điện thoại liên hệ của người dùng
3.2.3. địa chỉ thư điện tử (e-mail)
3.2.4. Địa chỉ giao nhận sản phẩm
3.3. Trang web bảo vệ Dữ liệu được truyền tự động trong quá trình xem các đơn vị quảng cáo và truy cập các trang đã cài đặt tập lệnh hệ thống thống kê ("pixel"):
  • Địa chỉ IP
  • Thông tin cookie
  • Thông tin trình duyệt (hoặc một chương trình khác cung cấp quyền truy cập để hiển thị quảng cáo)
  • Thời gian truy cập;
  • Địa chỉ của trang nơi đặt đơn vị quảng cáo
  • Người giới thiệu (địa chỉ của trang trước).
3.3.1. Việc tắt cookie có thể khiến bạn không thể truy cập vào các phần của trang web yêu cầu ủy quyền.
3.3.2. Trang web thu thập số liệu thống kê về địa chỉ IP của khách truy cập. Thông tin này được sử dụng để xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật và kiểm soát tính hợp pháp của các khoản thanh toán tài chính.
3.4. Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác chưa được nêu rõ ở trên (lịch sử mua hàng, trình duyệt và hệ điều hành đã sử dụng, v.v.) đều phải được lưu giữ an toàn và không phổ biến, ngoại trừ được cung cấp trong điểm 5.2. và 5.3. của Chính sách Bảo mật hiện tại này.
4. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN
4.1. Dữ liệu cá nhân của Người dùng có thể được quản lý trang web sử dụng để:
4.1.1. Xác định Người dùng đã đăng ký trên trang web để đặt hàng và / hoặc thực hiện Hợp đồng mua bán từ xa từ Trang web.
4.1.2. Cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào các tài nguyên được cá nhân hóa của Trang web.
4.1.3. Thiết lập phản hồi với Người dùng, bao gồm gửi thông báo, các câu hỏi liên quan đến việc sử dụng Trang web, cung cấp dịch vụ, xử lý các yêu cầu từ Người dùng.
4.1.4. Xác định của Người dùng để đảm bảo an ninh và ngăn chặn gian lận.
4.1.5. Xác nhận tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu cá nhân do Người dùng cung cấp.
4.1.6. Tạo tài khoản để mua hàng, nếu Người dùng đã đồng ý tạo.
4.1.7. Thông báo cho Người dùng Trang về trạng thái của Đơn đặt hàng.
4.1.8. Xử lý và nhận các khoản thanh toán, xác nhận thuế hoặc lợi ích về thuế, tranh chấp khoản thanh toán, xác định quyền nhận hạn mức tín dụng của Người dùng.
4.1.9. Cung cấp cho Người dùng hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật hiệu quả trong trường hợp có vấn đề liên quan đến việc sử dụng Trang web.
4.1.10. Cung cấp cho Người dùng, với sự đồng ý của anh ta, các bản cập nhật sản phẩm, ưu đãi đặc biệt, thông tin về giá cả, bản tin và thông tin khác thay mặt cho Trang web hoặc thay mặt cho các đối tác của Trang web.
4.1.11. Bắt đầu các hoạt động quảng cáo khi có sự đồng ý của Người dùng.
4.1.12. Cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào các trang web hoặc dịch vụ của các đối tác của Trang web để có được các sản phẩm, bản cập nhật và dịch vụ.
5. PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐIỀU KHOẢN XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
5.1. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng được thực hiện không giới hạn thời gian, theo bất kỳ cách thức hợp pháp nào, kể cả những dữ liệu nằm trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân có hoặc không có phương tiện tự động hóa.
5.2. Người dùng đồng ý rằng Ban quản trị Trang web có quyền chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, cụ thể là các dịch vụ chuyển phát nhanh, tổ chức dịch vụ bưu chính, nhà khai thác viễn thông, chỉ để thực hiện đơn đặt hàng của Người dùng đặt trên Trang web, bao gồm cả việc giao Sản phẩm.
5.3. Dữ liệu cá nhân của người dùng chỉ có thể được chuyển giao cho các cơ quan quyền lực nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam theo các trường hợp do luật pháp Việt Nam quy định.
5.4. Trong trường hợp mất hoặc lộ dữ liệu cá nhân, Ban quản trị trang web sẽ thông báo cho Người dùng về việc mất hoặc lộ dữ liệu cá nhân.
5.5. Ban quản trị trang web thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng khỏi sự truy cập bất hợp pháp hoặc tình cờ, xóa bỏ, thay đổi, chặn, sao chép, phân phối cũng như khỏi các hành động bất hợp pháp khác do các bên thứ ba thực hiện.
5.6. Ban Quản trị Trang web cùng với Người dùng thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa tổn thất hoặc các hậu quả tiêu cực khác gây ra bởi việc mất hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người dùng.
6. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
6.1. Người dùng phải:
6.1.1. Cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân được yêu cầu để sử dụng Trang web.
6.1.2. Cập nhật, bổ sung dữ liệu cá nhân đã cung cấp trong trường hợp có sự thay đổi.
6.2. Ban quản trị trang web phải:
6.2.1. Chỉ sử dụng thông tin thu được cho các mục đích được nêu trong đoạn 4 của Chính sách Bảo mật này.
6.2.2. Đảm bảo lưu trữ thông tin bí mật một cách bí mật, không tiết lộ thông tin đó mà không có sự cho phép bằng văn bản của Người dùng trước và không bán, trao đổi, xuất bản hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân đã chuyển của Người dùng bằng bất kỳ phương tiện nào khác có thể, ngoại trừ những cách được chỉ ra trong điểm phụ 5.2. và 5.3. của Chính sách Bảo mật hiện tại này.
6.2.3. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bí mật dữ liệu cá nhân của Người dùng theo quy trình thường được sử dụng để bảo vệ loại thông tin này trong hoạt động kinh doanh hiện có.
6.2.4. Thực hiện khóa dữ liệu cá nhân liên quan đến Người dùng có liên quan kể từ thời điểm Người dùng yêu cầu hoặc đại diện hợp pháp hoặc cơ quan được ủy quyền của họ để bảo vệ quyền của các đối tượng dữ liệu cá nhân trong thời gian xác minh, trong trường hợp dữ liệu cá nhân không đáng tin cậy hoặc bất hợp pháp các hành động được tìm thấy.
7. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
7.1. Ban quản trị trang web, đơn vị đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình, chịu trách nhiệm về những tổn thất mà Người dùng phải gánh chịu liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp dữ liệu cá nhân, theo luật pháp của Liên bang Nga, ngoại trừ các trường hợp được quy định trong điểm. 5.2., 5.3. và 7.2. của Chính sách Bảo mật hiện tại này.
7.2. Trong trường hợp mất hoặc tiết lộ Thông tin bí mật, Ban quản trị trang web không chịu trách nhiệm nếu thông tin bí mật này:
7.2.1. Đã trở thành phạm vi công cộng trước khi bị mất hoặc tiết lộ.
7.2.2. Đã được nhận từ bên thứ ba trước khi được Ban quản trị trang web nhận được.
7.2.3. Đã được tiết lộ với sự đồng ý của Người sử dụng.
8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
8.1. Bắt buộc phải nộp đơn khiếu nại (đề xuất bằng văn bản để tự nguyện giải quyết tranh chấp) trước khi ra tòa với yêu cầu bồi thường cho các tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ giữa Người sử dụng trang web và Ban quản trị trang web.
8.2. Người nhận khiếu nại sẽ thông báo cho nguyên đơn bằng văn bản về kết quả xem xét khiếu nại trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được khiếu nại.
8.3. Nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đệ trình lên cơ quan tài phán theo quy định của pháp luật hiện hành của Liên bang Nga.
8,4. Luật pháp hiện hành của Liên bang Nga áp dụng cho Chính sách quyền riêng tư hiện tại này và mối quan hệ giữa Người dùng và Ban quản trị trang web.
9. ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG
9.1. Ban Quản trị Trang web có quyền thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật hiện tại này mà không cần sự đồng ý của Người dùng.
9.2. Chính sách Bảo mật mới có hiệu lực kể từ thời điểm nó được đăng trên Trang web cửa hàng trực tuyến, trừ khi thông tin khác được cung cấp bởi phiên bản mới của Chính sách Bảo mật.
9.3. Bất kỳ đề xuất hoặc câu hỏi nào về Chính sách bảo mật hiện tại này phải được báo cáo tới support@app.forproxy.net
9.4. Thông tin chi tiết của chúng tôi: